Hot & not

Publiceret 15-10-2009

Hot & not-liste

Af Ida Ebbensgaard

VARM

Google oversætter
Kilde til evig morskab*:
High from the green tree top
Christmas rays shine,
musician, playing merrily up
Now start dancing.
Add your now beautiful in my hand,
no pipes' at the raisin!
First the tree is displayed
since it must be eaten.
* Dog ikke i Forsvarskommandoen

Risotto fyldt med efterår
Man tager køkkenets suverænt bedste ingredienser: Kantareller, hvidvin, parmesan, ris, smør, mere ost, mere vin, flere svampe - og koger det sammen = Kondenseret kærlighed.

Soho Grand
Absurd cool hotel i Soho, New York. Ikke engang afsindigt dyrt, slet ikke efter New York-standarder. Også fint til drinks og lidt mad, hvis man ikke kan få et værelse.

Græsrødder
Foreningsdanmark er ikke begrænset til børn og unge: Det vælter jo med gode, engagerede danskere, der bruger der fritid til at kæmpe for en sag eller give en hånd med, hvor det er nødvendigt. Ikke fordi de får knaster for det, men fordi de mener, det er vigtigt.

Underboer
(Også en slags græsrødder) Alle sitcoms i verden har ret: Det er fantastisk at have underboer, der fx smider ens dankort ind af brevsprækken, når det ligger ensomt og fryser på fortovet sent lørdag nat.

Walkie-talkier
Tingester, der er lidt lissom babyalarmer, bare med tovejs-kommunikation, og dermed suverænt meget federe. Og lidt lissom mobiltelefoner, bare uden regning. Præ-mobil-gadget på vej mod renæssance.

KOLD

94,50 kroner
Prisen for en Alle Zoners-billet i hovedstadsområdet. Dvs. det for eksempel prisen for en enkeltbillet fra Hovedbanegården til Louisiana. Retur bliver det så 189 kr. Er man tre mennesker, der følges, kan man venligst erlægge 567 kr. for fornøjelsen af den jævnligt aflyste kystbanes transport. Now, hvorfor mon folk tager bilen?

Nye versioner
Et halvt år efter, at jeg kom hjem fra Amerika med min kapow silver lightning iPod Nano, stiller kollega fra sin nylige tur til Amerika med en ny Nano i guld, fucking GULD, med 16 MB, FM-radio og videokamera = Regulært snyd.

Berlusconi Nu er det ikke sjovt længere, vel. Få så de bukser på og kom i gang med at arbejde for føden og fædrelandet (det gælder også dig, Topolánek). Og nej, Obama er ikke "solbrændt", så måske var der ingen grund til at gentage vittigheden igen i år.

Blekingegadebanden
Nu kan der altså ikke være mere vin på de stokke. Og så har de endda tvunget Bastard Film i knæ også, de bæster holder ikke op med at lave ulykker af økonomisk karakter. Eneste formildende omstændighed: De-der 80'er politihatte og overskæggene.

Hugh Jackman
Hørte ham tale for nylig. Frynsen af en skuespiller er åbenbart kåret til verdens mest sexede mand sidste år, men det er da absolut usexet selv at gøre opmærksom på det. Især fordi han poserede i et kikset jakkesæt med for korte bukser og mest af alt lignede verdens mest sexede mands revisor.

_____

HOT

Google translator
Source of perpetual amusement *:
Highlights from the green tree top
Christmas rays shine,
musician, playing merrily up
Now start dancing.
Add your now beautiful in my hand,
no pipes' to the raisin!
First the tree is displayed
Since it must be eaten.
* Excluding the Defense Command

Risotto stuffed with autumn
Taking kitchen absolutely best ingredients: Chanterelles, white wine, parmesan cheese, rice, butter, more cheese, more wine, more mushrooms - and cook it together = Condensed love.

Soho Grand
Absurdly cool hotel in Soho, New York. Not even the insanely expensive, not by New York standards. Also good for drinks and little food, if you can not get a room.

Grassroots
Association Denmark is not limited to children and adolescents: the overturning of course with good, committed Danes who spend there spare time to fight for a cause or lend a hand where necessary. Not because they are sticking to it, but because they believe it is important.

During the Boer
(Also a kind of grass roots) All sitcoms in the world is right: It's great to have the exchange which, for example throwing your cash in advance through the mail slot when it is lonely and cold on the sidewalk late Saturday night.

Walkie-talkies
Things that are a little like baby monitors, only with two-way communication, and thus sovereign much fatter. And just like mobile phones, just without the expense. Pre-mobile-gadget on the road to renaissance.

COLD

94.50 Kroner
The price for an all-zone ticket in the metropolitan area. That is, for example, the price for a single ticket from Central Station to Louisiana. Returns will happen 189 kr If you are three people who followed you can please pay 567 kroner for the pleasure it regularly canceled Coastal Paving transportation. Now, I wonder why people take the car?

New versions
Half a year after I came home from America in my Kapow Silver Lightning iPod Nano, author colleague from his recent trip to America with a new Nano in gold, fucking GOLD, with 16 MB, FM radio and video camera = Regular cheating.

Berlusconi
Now it's not funny anymore, probably. Get as those pants on and get going to work for a living and the mother country (that includes you, Topolánek). And no, Obama is not "tanned", so maybe there was no reason to repeat the joke again this year.

Blekingegadebanden
Now there may therefore be no more wine in the sticks. And they have even forced Bastard Films in knee also, the beasts do not stop with the mischief of economic nature. The only mitigating circumstance: the De-80s police hats and mustaches in general.

Hugh Jackman
Heard him speak recently. Fringes of an actor is apparently voted the world's sexiest man last year, but it's definitely usexet themselves to draw attention to it. Especially because he posed a backfire suit with short pants and most of all like the world's sexiest party auditor.